• OZNAM

  • Vážení návštevníci!
  • Táto stránka obsahuje informácie z obdobia do júna 2017. Slúži teraz ako
  • archívna. Ak máte záujem o aktuálne informácie, navštívte prosím, našu novú stránku  

 

  • www.szsvk.sk"

 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


Projekt"Zelený svet"  
         
 Keďže nám veľmi záleží na tom, ako vyzerá okolie našej školy,
vypracovali sme projekt : ZELENÝ  SVET. Podarilo sa nám
získať podporu
z Nadácie pre deti Slovenska
zo zbierky Hodina deťom,
a tak vďaka tejto podpore môžeme skrášliť školský dvor.
Našim hlavným zámerom je vytvoriť parkovú zbierku
živých drevín, krov a bylín, liečivých rastlín.
Hlavným prínosom projektu je kultúrno - spoločenské využívanie
 esteticky upraveného okolia v areáli ŠZŠ Veľký Krtíš.
Takáto zbierka je dlhodobo využiteľná pri našej práci,
užitočná z rôznych aspektov pohľadu. (výchovno - vzdelávacie využitie,
terapeutické a relaxačné účinky).
Projekt začína 1.8.2016 a trvá do marca 2017.
Za podporu veľmi pekne ďakujeme.
 

 

Ako náš projekt prebiehal?

Našim hlavným zámerom je vytvoriť parkovú zbierku živých drevín, krov a bylín, liečivých rastlín, doplnkom areálu by mal byť altánok z prírodných materiálov. Hlavným prínosom projektu je kultúrno - spoločenské využívanie esteticky upraveného okolia v areáli ŠZŠ Veľký Krtíš. Takáto zbierka je dlhodobo využiteľná pri našej práci, užitočná z rôznych aspektov pohľadu. (výchovno - vzdelávacie využitie, terapeutické a relaxačné účinky)

Pre koho sme ho vytvorili?

Cieľovú skupinu tvorí 85 žiakov s ľahkým, stredným, ťažkým mentálnym postihnutím, žiaci s viacnásobným postihnutím (telesné, zrakové, sluchové), ktorí majú nedostatočne rozvinuté senzomotorické a kognitívne systémy, žiaci s narušenou komunikačnou schopnosťou, žiaci s poruchou autistického spektra a iných pervazívnych vývinových porúch, žiaci hyperaktívni, úzkostní, s poruchami správania. Žiaci sú vo veku od 6 do 16 rokov, rozdelení podľa stupňa zdravotného znevýhodnenia do vzdelávacích variantov A,B,C, a žiaci s autizmom.

A ako sme pracovali?

 Pozrite sa, ako prebiehala činnosť v rámci projektu, podrobné informácie nájdete na nasledujúcich stránkach.

VÝCHODISKÁ  PROJEKTU  A  VÍZIA  DO BUDÚCNOSTI

CIELE PROJEKTU

KTO POMÁHAL A PRACOVAL


AKTIVITY   PROJEKTU    Aktivity  projektu  prebiehali  v  piatich  kategóriách: 
                                          

Organizácia a obstarávanie

Čo vieme o prírode

Výsadba

Propagácia

Starostlivosť

                                                
                                              

 

Špeciálna základná škola, Za parkom 966, Veľký Krtíš